Inntaksreglement

 Vedtatt av skolestyret for Engesvea skole 22.02.12

Følgende inntaksreglement for Engesvea skole følger reglene om inntak av elever regulert i lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova) § 3-1.

  • Skolen har hele landet som inntaksområde og søknad sendes direkte til skolen på eget søknadsskjema.
  • Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Opplæringslova §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd.
  • Elever som er tatt inn i grunnskolen har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen, så langt den er godkjent, jf. Privatskolelova § 3-3 første ledd første punktum.
  • Hovedopptak av elever finner sted i mai, søknadsfrist 30.april. Opptak av elever til 1.trinn det påfølgende år finner sted i desember, søknadsfrist 30.november. Skolen kan ta inn elever gjennom hele året dersom det er ledige plasser.
  • Skolestyret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter. Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølgen de har kommet, alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen.

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:

1.: søkeren og/eller foresatte er medlemmer av Syvendedags Adventistsamfunnet.

2: søkeren har søsken som allerede er eller har vært elever ved Engesvea skole.

3. søkere som tidligere har vært elever ved skolen og kommer tilbake etter å ha gått på skole i utlandet.

4. søkere som er barn av ansatte og/ eller skolestyrets medlemmer.

5. hvis eleven er underveis i skoleløpet på ungdomstrinnet: prioritering på grunnlag av karakterer; herunder sist tilgjengelige karakterer.

Saksgang og saksbehandlingsregler:

  • I henhold til skolens delegasjonsreglement er rektor ansvarlig for inntak av elever.
  • Etter privatskolelova § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til Fylkesmannen). Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen stiles til rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes til Fylkesmannen.
Skroll til toppen